logo Urzędu Gminy Doruchów
Powróć do: Programy

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 FEAD PODPROGRAM 2021 PLUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Doruchowie realizuje kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021 Plus.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa jest ograniczenie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących oraz realizacja działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc żywnościowa w ramach FEAD kierowana jest w szczególności do osób i rodzin o najniższych dochodach, osób starszych i niepełnosprawnych. W realizację tego zadania zaangażowane są organizacje partnerskie i charytatywne: Caritas Polska, Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż, a także organizacje lokalne. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej oraz których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego wymienione wytyczne stosuje się od 21 października 2022r.

uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

· 1.707,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej;

· 1.320,00 zł. dla osoby w rodzinie.

wymienione wytyczne stosuje się od 21 października 2022r.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy żywnościowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Doruchowie informuje, że odbywa się kwalifikowanie osób do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD - Podprogram 2021 plus poprzez wydawanie skierowań osobom, które będą chciały skorzystać z tej formy wsparcia. Skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej wydawane są przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 62 736 32 37

Pliki do pobrania:

Wytyczne na Podprogram 2021 Plus

Zmiana Wytycznych Podprogram 2021 Plus nowe kryterium dochodowe